دستورالعمل 200/98/505 مورخ 1398/03/08مالیات مقطوع عملکرد 1397 برخی از صاحبان مشاغل اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

  دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۵   دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۵ دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۵

 

ثبت نام