بخشنامه 230/98/56 مورخ 25/ ۶/ 1398 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۸ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۶   بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۶   بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۶

ثبت نام