بخشنامه 230/98/53 مورخ1398/06/06 درخصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی اعلام شد

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۳   بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۳   بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۳

 

ثبت نام