بخشنامه 230/98/42 مورخ 08/ 05/ ۹۸ ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۴۲   بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۴۲    بخشنام بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۴۲ ۲۳۰/۹۸/۴۲

ثبت نام