بخشنامه 230/98/28 مورخ 27/ 03/ ۹۸ نظر شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم اعلام شد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۸   بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۸   بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۸

ثبت نام