بخشنامه 230/98/27 مورخ 27/ 03/ ۹۸ درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا می باشد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۷  بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۷  بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۷

ثبت نام