بخشنامه 230/98/25مورخ 27/ 03/ ۹۸ مالیات درآمدهای حاصل از تولید محصولات مندرج در پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با نرخ صفر محاسبه می شود.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۵  بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۵ بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۵

ثبت نام