بخشنامه 200/98/7 مورخ 1398/02/02 کمک های شهرداری به سازمان های وابسته به شهرداری به شرط عدم انجام خدمات مشخص از معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می باشند.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۷       بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۷      بخشنامه   ۲۰۰/۹۸/۷

ثبت نام