بخشنامه 200/98/50 موزخ 1398/05/28نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام شد .

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰ سازمان امور مالیاتی   بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰ سازمان امور مالیاتی

ثبت نام