بخشنامه 200/98/503 مورخ 24/ 02/ ۹۸ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰۳   بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰۳   بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۰۳

ثبت نام