بخشنامه 200/98/38 مورخ 07/ 05/ ۹۸ ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۸  بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۸   بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۸

ثبت نام